Razvoj kompetenc

Seznam delavnic

Za Katalog izobraževanj s programsko shemo in vam prilagojeno ponudbo treningov pišite na: info@fokusnlp.si


Postanite gospodar svojega časa

 

Čas je relativen pojem, ki ga vsak od nas mentalno drugače razume in edini vir, ki ga ni mogoče shraniti ali kupiti. Edini način obvladovanja časa je njegova učinkovita izraba.  Pa vendar večina ljudi časa ne načrtuje, za kar obstaja več razlogov. Najpogostejši so: neučinkovite navade, nekoristna prepričanja in nerazumevanje koristi, ki jih upravljanje s časom prinaša tako na poslovnem področju kot tudi v zasebnem življenju. 

 

Učinkovito upravljaje s časom je ključnega pomena v podjetju na vseh nivojih, saj omogoča pravočasno odzivanje podjetja na priložnosti v okolju in dobro izrabo notranjih človeških resursov. Hkrati učinkovito upravljanje s časom omogoča zaposlenim boljše »work-life balance«, tako pa ima podjetje v timu več zadovoljnih in energije polnih posameznikov.

 

Na delavnici bomo pokukali v zakulisje psihologije časa, odkrili nekoristne vzorce razmišljanja in delovanja in jih s pomočjo praktičnih tehnik  in metod preusmerili v učinkovito delo in uspešno delovanje. 

 
Upravljanje s časom
 

DOLŽINA: 1 dan


KOMU JE NAMENJENA

Učinkovito upravljanje s časom je pomembna veščina pri vseh poslovnih funkcijah, še posebej pa delavnico priporočamo funkcijskim in projektnim vodjem ter organizatorjem dela. Največje koristi od delavnice bodo imeli tisti, ki se pri svojem delu srečujejo z večjim številom različnih nalog, ki zahtevajo hitro odzivnost, učinkovito razporejanje časa na več aktivnosti hkrati in sposobnosti razporejanja nalog glede na njihovo pomembnost za delovni proces podjetja ali nagovarjanja potreb strank. 


IZVAJA: Helena Zajec


Karizmatično (javno) nastopanje in prezentiranje - osnovni in nadaljevalni program

 

Veščine nastopanja in prepričljivega prezentiranja so postale osnova za uspešno delo, saj vse več delovnih procesov od nas zahteva razne predstavitve, poročanja, prezentiranja tako v internih poslovnih okoljih kot tudi z zunanjimi javnostmi: pa naj gre za poslovne partnerje, kupce ali sodelovanje na konferencah.

 

Pri nastopanju je prepričljivost ključna, zato je pomembno, da je predstavitev dinamična in zanimiva, naš govor navdušujoč in prijeten, govorica telesa ustrezna, pripomočki pa uporabljeni ravno v pravi meri.

 

Na delavnicah se bodo udeleženci naučili pravilno načrtovati in strukturirati nastop, prilagoditi besede in vizualne pripomočke različnim slušateljem, spoznali retorične zakonitosti, vadili učinkovito rabo prostora in spoznali  tehnike obvladovanja treme.

Nastop udeležencev bo tako bolj samozavesten, predstavitev bo zvenela bolj prepričljivo, vzpostavili  bodo dober stik z občinstvom in vzdrževali  napetost do uspešnega zaključka. 

 
Karizmatično javno nastopanje in prezentiranje
 

DOLŽINA: 1 ali 2 dni


KOMU JE NAMENJENA

- Vodjem, prodajnikom in vsem, katerih narava dela predvideva veliko predstavitev ali javnih nastopov.

- Poročevalcem, govornikom, projektnim in timskim vodjem.

- Začetnikom v poslovni karieri, ki z javnim nastopanjem še nimajo veliko (pozitivnih) izkušenj.

- Tistim, ki se soočajo s tremo, težko izbirajo prave besede ali nimajo znanja o pravilni strukturi prestavitev. 


IZVAJA: Helena Zajec


Trening težavne komunikacije

 

Zaposleni se pogosto znajdejo v težavnih komunikacijskih situacijah, kjer potrebujejo za doseganje pozitivnega izhoda dodatne veščine. Odziv ljudi je v težavnih situacijah pogosto nenavaden, čustveno intenziven in lahko celo žaljiv.

Zaposleni zatorej potrebujejo dodatne kompetence za razpoznavanje stanj sogovornikov in poznavanje ustreznih odzivov na ta stanja. S temi kompetencami sogovornika vodijo v stanje, kjer je pogovor in dogovor mogoč. Ob tem potrebujejo biti pozorni tudi na svoje lastno stanje, da jih sogovorniki ne zvabijo v svoje »igre«.

Na delavnici boste dobil vpogled v delovanje človeškega (raz)uma in značilnosti čustvenih stanj. Spoznali boste vzvode, ki  vam bodo pomagali  prepoznati neustrezna stanja pri sebi in drugih. Spoznali boste načine,  ki vam bodo pomagali, da se zaščitite pred škodljivimi vplivi sogovornikov in hkrati ostanete pozorni na vsebino povedanega. V uporabo boste prejeli nekaj odličnih retoričnih orodij, ki vam bodo pri tem pomagala. 

 
Težavna komunikacija
 

DOLŽINA: 1 dan


KOMU JE NAMENJENA

·  Sodelavcem, ki rešujejo reklamacije.

·  Sodelavcem v poprodajnih storitvah.

·  Sodelavcem, ki skrbijo za odpravo napak.

·  Vsem, katerih narava dela predvideva delo s strankami. 


IZVAJA: Suzana Pibernik


Feedback - ključno orodje na poti rasti in gradnje odnosov 

Veščina podajanja in sprejemanja povratnih informacij je prepoznana kot odločilno orodje za proces kontinuirane rasti posameznika, tima in organizacijske enote. Gre za primarni način učenja, ki zagotavlja odlične rezultate in hkrati krepi medosebne odnose ter zaupanje. Spoznali bomo nevrološko ozadje procesov, ki omogočajo učni proces, ki piše izkušnje v naš um. Preizkusili bomo, kako ti procesi delujejo v poslovnem okolju in kako lahko z obvladovanjem te veščine zagotovite stalen razvoj sebe in svojih sodelavcev.

 
Feedback
 

DOLŽINA: 1 dan


KOMU JE NAMENJENA

·  Vodjem, ki želijo podpreti svoje sodelavce pri njihovem napredku in doseganju zastavljenih ciljev,

·  Sodelavcem, ki veliko sodelujejo z drugimi deležniki v podjetju in želijo okrepiti svoj vpliv v organizaciji,

·  Sodelavcem, ki so odločeni prevzeti odgovornost za lastni napredek.


IZVAJA: Suzana Pibernik


Razširimo krila z metodami kreativnega reševanja izzivov

 

Sedanje poslovno okolje zahteva stalno prilagajanje poslovnih modelov, delovnih pristopov in uvajanja novih produktov.  Podjetja in zaposleni v njih, so zavezani hitrim in učinkovitim rešitvam. Vendar to še vedno ni dovolj. Rešitve potrebujejo biti kreativne, inovativne, drugačne od obstoječih, z zahtevo, da so hitro implementirane v delovni in proizvodnji proces. 

Da pospešimo ta proces in razširimo svoje kompetence razmišljanja izven obstoječih okvirov se lahko učimo od najboljših. Na delavnici bomo spoznali nekaj sodobnih in v svetu priznanih modelov, ki so uporabni tako za iskanje rešitev na individualni ravni, kot tudi v skupini oz. timu. Izbrane so po ključu, da so enostavne za uporabo in učinkovite. Slonijo na izkustvenih dokazih in uporabljajo nevrološka dognanja zadnjega desetletja, ki raziskujejo sposobnosti našega uma z namenom, da izkoristimo kar največji del njegovih kreativnih in izvedbenih zmogljivosti. Delavnica je izrazito praktično naravnana. Udeleženci se preko praktičnih vaj usposobijo za uporabo modelov in preizkusijo njihovo učinkovitost.

 
Kreativno reševanje izzivov
 

DOLŽINA: 1 dan


KOMU JE NAMENJENA

·  Vodstvenemu kadru in projektnim vodjem,

·  Sodelavcem, ki sodelujejo pri kreiranju rešitev za trg in optimizacijo delovnih procesov,

·  Skupinam in timom, ki delujejo skupaj na skupnih nalogah (posebna verzija delavnice).


IZVAJA: Suzana Pibernik


Okrepimo krmila in motorje naše zavzetosti

 

Na delavnici poglobljeno spoznamo kako se oblikujejo sodbe in mnenja ter kako vplivajo na naša vedenja. V poslovnem okolju dokazano vplivajo na stopnjo zavzetosti posameznikov za doseganje ciljev. Vplivajo tudi na kakovost rezultatov, medsebojno komunikacijo in inovativnost. Imajo moč podpore kot tudi moč omejevanja. Na delavnici spoznamo tehniko, s katero lahko zamenjamo sebi ali  drugim omejujoče prepričanje s prepričanjem, ki ga podpira. Tehnika je učinkovita in odnosno ekološka.

Spoznamo tudi sisteme prepričanj, ki predstavljajo naše največje vrline in pasti, ki jih skrivajo v sebi. Njihova prepoznava in upravljanje v razmerah visokih delovnih obremenitev ščitijo sodelavce pred izgorelostjo, podjetju pa omogočajo optimiziranje virov s katerimi upravlja.

 
Okrepimo motorje naše zavzetosti
 

DOLŽINA: 1 dan


KOMU JE NAMENJENA

·  Vodjem, ki želijo podpreti svoje sodelavce pri njihovem napredku in doseganju zastavljenih ciljev.

·  Vodjem in sodelavcem, ki  želijo biti učinkovitejši in uspešnejši.

·  Sodelavcem, ki želijo imeti večji  vpliv na lastna vedenja kot tudi na vedenja drugih.


IZVAJA: Suzana Pibernik


Okrepimo odpornost in lastno pripravljenost na nove izzive

 

Na delavnici spoznamo kako in zakaj ljudje delujemo različno, ko se srečujemo z izzivi. Glede na hitro spreminjajoče okolje je koristno, da smo karseda krepki in pripravljeni. Kondicija posameznika, kako kar najhitreje uporabi svoje vire v izzivih, ki včasih nasprotujejo utečenim tokom dela in razmišljanja, postaja vse pomembnejša kakovost. Na delavnici bomo spoznali, proces doživljanja in soočanja z izzivi in tehnike, ki nam pomagajo, da jih uporabimo nam v prid. Delavnica je izrazito praktično naravnana. Tehnike za upravljanje s stanji moči in nemoči so enostavne za uporabo, temeljijo na najsodobnejših spoznanjih nevrologije in dolgoletnih izkustvenih praksah najuspešnejših posameznikov (vrhunskih športnikov, igralcev, govornikov, podjetnikov). Udeleženci bodo spoznali tehnike, se usposobili za njihovo uporabo ter preizkusili na konkretnih primerih iz njihove delovne prakse. Z uporabo teh tehnik, si bodo udeleženci lahko okrepili lastno psihično odpornost (angl.: resilience) tudi za morebitne stresne situacije v svojem zasebnem okolju, ki bi lahko vplivale na učinkovitost na delovnem mestu.

 
Okrepimo odpornost in lastno pripravljenost na nove izzive
 

DOLŽINA: 1 dan


KOMU JE NAMENJENA

·  Vodjem, ki želijo podpreti sebe in svoje sodelavce pri soočanju z izzivi.

·  Sodelavcem, ki želijo biti karseda odporni na »presenečenja«, ki jih prinese življenje in poslovno okolje ter  želijo kar najhitreje doseči nazaj svojo  polno delovno funkcionalnost.


IZVAJA: Suzana Pibernik


Sestanki - izguba časa ali motor produktivnosti?

 

Sestanki naj bi bili pogonski motorji produktivnosti in kreativnosti v podjetjih, a mnogokrat zaradi neustrezne izvedbe povzročajo ravno nasprotne učinke: izgubo volje, zadržanosti izraziti svoje mnenje in ideje, izogibanje sestankov.

 

Statistike kažejo, da na sestankih pisarniški delavci preživijo od 30% do 70% svojega delavnika, odvisno od položaja in narave dela, od tega pa je okoli 25% časa porabljenega neproduktivno. Enostavna matematika pokaže, da na ravni podjetjih predstavljajo sestanki eno največjih časovnih vrzeli in past produktivnosti podjetja, zato je pomembno zanje postaviti ustrezna pravila in omejitve.

Na delavnici bomo spoznali različne tipe sestankov, odkrili nekoristne vzorce sestankovanja in jih s pomočjo dela na konkretnih primeri ozavestili in prenovili. 

 
Sestanki - izguba časa ali motor produktivnosti?
 

DOLŽINA: 1 dan


KOMU JE NAMENJENA

Učinkovito izvajane sestankov je pomembna veščina vseh nivojev podjetja, še posebej pa delavnico priporočamo funkcijskim in projektnim vodjem ter organizatorjem dela. Največje koristi od delavnice bodo imeli tisti, ki pri svojem delu usklajujejo aktivnosti preko rednih ali občasnih srečanj, na katerih želijo skleniti učinkovite dogovore v omejenem času.


IZVAJA: Helena Zajec


Prepoznajte stres in prevzemite nadzor 

Stresnih situacij je v sodobnem svetu vedno več. Obveznosti v službi, doma in v ostalih okoljih, kjer vsi nekaj zahtevajo od nas v najkrajšem možnem času, predstavljajo vedno večji pritisk na čustveno stabilnost zaposlenih.

Nesamozavestni in preobremenjeni posamezniki se težje zberejo in so tako težje kos vsem nalogam. Ker jim ne uspeva doseči zadanih ciljev, so slabe volje in še bolj obremenjeni, posledično pa izčrpani in utrujeni, kar lahko vodi tudi do resnih zdravstvenih težav. Prav zato je pomembno, da pred stresom ne bežimo in se mu izogibamo, ampak se z njim soočimo na ustvarjalen način.

Na delavnicah bodo udeleženci pridobil vpogled v delovanje človeškega (raz)uma in čustvovanja pri soočanju s spremembami in drugimi pritiski iz okolja, se seznanili s tipičnimi (stresnimi) reakcijami, ki jih pri sebi lahko pričakujejo ter se naučili na pritiske kreativneje odzivati.

Na delavnici bodo udeleženci prejeli konkretne nasvete in izvedli vaje za premagovanje nekoristnih stresnih odzivov ter se naučili hitrih tehnik pomiritev in aktivacije pozitivnih notranjih stanj.  Tako bodo lažje obvladali vsakodnevne obremenitve in v svoje delo vnesli več pozitivizma in ustvarjalnih odzivov. 

Delavnica je zaradi prepoznane koristnosti doživela že 15 ponovitev v različnih delovnih okoljih.

 
Prepoznajte stres in prevzemite nadzor
 

DOLŽINA: 1 dan


KOMU JE NAMENJENA: 

Delavnica je namenjena vsem, ki so v sodobnem delovnem okolju soočeni z naraščajočimi zahtevami, še posebej prodajnikom, vodjem, organizatorjem dela in vsem, ki delajo z ljudmi ali v izrazito zahtevnih delovnih okoljih (zahteva po hitrih odzivnih časih, koordinacija večjega števila ljudi, javno nastopanje, in drugi). 


IZVAJA: Helena Zajec


 Okrepite agilnost svojega uma

Podaljševanje delovne dobe postavlja pred vsakega zaposlenega izziv, kako tudi z leti pri sebi ohraniti ustrezno mentalno odzivnost in energetski naboj, ne le zato, da ustvari primeren doprinos, temveč še bolj zato, da pri delu ohranja radost, zanos in kreativnost, s tem pa zadovoljstvo pri delu.

Dejstvo je, da lahko s časom naše mentalne funkcije upadejo, če ne skrbimo za njihov kontinuirani trening. Malokdo se zaveda, da so tudi možgani »mišica«, ki potrebuje ustrezno vadbo in hrano, da ohranjajo svojo moč in prožnost.

Na delavnici bodo udeleženci pridobili vpogled v delovanje človeškega (raz)uma in odzivanja na spremenjene okoliščine. Spoznali bodo vaje za krepitev spomina, mentalnega treninga in aktivacije pozitivnih notranjih stanj. Tako bodo lažje obvladali vsakodnevne obremenitve in v svoje delo vnesli več pozitivizma in ustvarjalnih odzivov. 

 
 

DOLŽINA: 1 dan


KOMU JE NAMENJENA: 

Delavnica je namenjena vsem, ki so v sodobnem delovnem okolju soočeni z naraščajočimi zahtevami in hitrimi spremembami. Posebej bo koristna za vse, ki imajo za seboj že več let delovnih izkušenj, pa želijo ohraniti aktiven um, se naučiti novih trikov pomenjena in dvigniti svojo energijo.


IZVAJA: Helena Zajec

 

Čudovita moč jezika (modul dveh delavnic)

Besede in različnost njihovega razumevanja od nekdaj buri duhove; navdihuje pesnike, vžiga ljubezni ali povzroča vojne. Uporaba pravih besed nemalokrat ključno vpliva na kvaliteto odnosov, ki jih bomo razvili z drugimi; pa naj gre za delovno ali zasebno okolje; komunikacijo z neznanci ali nam ljubimi osebami.

Na dveh delavnicah boste spoznali, kako lahko različna uporaba jezika vpliva na motiviranost in pripravljenost na sodelovanje drugih z vami; še pomembnejše pa, da boste na delavnicah ozavestili dejstvo, da smo (pre)večkrat z negativnimi notranjimi monologi sami sebi največja omejitev do srečnega življenja, zato se bomo seznanili z nekaterimi učinkovitimi strategijami, kako preko tega.

 
 

DOLŽINA: 2 dni


KOMU JE NAMENJENA: 

Vsem, ki pri svojem delu ali v osebnem življenju veliko delate z ljudmi; še posebej, če ste v vlogi vzgojitelja, motivatorja, prodajnika ali vodje. Prav toplo ga priporočamo tistim, ki želite graditi odprte, tople in dolgotrajne odnose, temelječe na iskreni skrbi in pozitivni naravnanosti. 


IZVAJA: Helena Zajec