Sodelovanje in komunikacija

Seznam delavnic

Za Katalog izobraževanj s programsko shemo in vam prilagojeno ponudbo treningov pišite na: info@fokusnlp.si

Moja komunikacija, moja odgovornost

Učinkovitost posameznikov je v delovnem okolju ali zasebno primarno vezana na učinkovitost komunikacije; torej sposobnost učinkovitega, ne-konfliktnega in v cilje usmerjenega dogovarjanja in prenašanja idej, predlogov ali nalog.

Velikokrat se komunikacija zaplete le zaradi naše različnosti: kako razmišljamo, si organiziramo čas, kaj razumemo pod določenimi besedami, kako sporočamo in kako presojamo. Tako nastajajo t.i. »komunikacijski šumi,« ki v odnose vnašajo nepotrebne napetosti in nesporazume.

Na delavnicah komunikacijske odličnosti boste pridobil vpogled v delovanje človeškega(raz)uma, ter posledice, ki jih ima naša različnost na vsakodnevno komunikacijo. Spoznali boste lastnosti, ki nas razlikujejo (pa ne nujno razdvajajo), se naučili umetnosti izbire pravih besed za svoje sogovornike ter se »naravnali« na uspešnost. Spoznali boste sebe, se naučili prepoznavati druge ter svoja sporočila oblikovati na najbolj učinkovit način.

V procesu medosebne komunikacije so koristi uporabe tehnik dvojne: zaposleni spoznajo različnost razmišljanja in delovanja, zato lažje učinkovito delujejo z različnimi posamezniki, hkrati pa jim elementi dajejo ključ do pozitivnih notranjih stanj in osebnih moči, da svoje delo opravljajo z mirnostjo, samozavestjo in tako pozitivno vplivajo na svoje sodelavce in stranke.

Z novimi znanji boste v svoje sodelovanje lažje vnesli več sproščenosti, razumevanja in pozitivizma ter aktivno soustvarjali prijetno delovno okolje.

 
Moja komunikacija, moja odgovornost
 

DOLŽINA: 2 dni


KOMU JE NAMENJENA:

Razumevanje načinov sprejemanje informacij, načina razmišljanja in oblikovanja mnenj ter spretna uporaba besed, ko stvari ne gredo tako, kot smo si zamislili, je  spretnost, ki bi jo potrebovali vsi, saj smo na tak ali drugačen način vedno v interakciji z drugimi, še posebej pa je namenjena prodajnikom, nabavnikom, vodjem in vsem, katerih narava dela predvideva učinkovito vplivanje na razmišljanje in odločanje sogovornikov. Posebej učinkovita je v okoljih, ker zaradi nerazumevanja prihaja do internih nesoglasij ali slabše kakovosti storitev.


iZVAJA: Helena Zajec


 Moč timov in timskega dela

V času vedno večje povezanosti družbe in specializacije znaj  je sposobnost učinkovitega timskega dela ključ do uspešnega posameznika in podjetja. 

A vsaka skupna še ni tim! Uspešen tim ima skupne cilje, konstruktivno sodeluje in se veseli tako individualnega kot skupinskega dela ter ustvarja nadpovprečne rezultate.

Na delavnici bomo predstavili razvojne stopnje timov in tipična odzivanja posameznikov v njih ter analizirali različne vloge (po Belbinu), ki jih posameznik v timu zavzame, s tem pa oblikuje svoj način dela in svoj prispevek v timu.

 

Preko poslovne igre bodo udeleženci na lastnih primerih pridobili razumevanje dinamike tima in spoznali metod usmerjana posameznikov v učinkovito delo in uspešno delovanje. 

 
Moč timov in timskega dela
 

DOLŽINA: 1 ali 2 dni


KOMU JE NAMENJENA:

·  Vsem, ki pri svojem delu pogosto sodelujete z drugimi in so učniki vašega dela odvisni od skupnih vložkov.

·  Oddelkom, organizacijam in službam, ki želijo okrepiti timsko delo in spodbuditi povezovanje znanj.


IZVAJA: Helena Zajec in/ali Suzana Pibernik


 Konflikti - od različnosti mnenj do raznolikosti idej

Dejstvo je, da so konflikti v medosebnih odnosih zaradi raznolikosti človeške narave neizogibni: različnost percepcij, komunikacijski šumi in izgube, različnost prepričanj, vrednot, ciljev in želja vodi k temu, da se velikokrat znajdemo na različnih bregovih.

Vsaka različnost mnenj in stališč pa še ni konflikt. Ločiti je potrebno med nesporazumom in konfliktom.

Ljudje pogosto menijo, da so konflikti neželeni in se jim je treba izogibati, a vsak od nas ima pač različna mnenja in stališče. Biti v konfliktu ni nujno negativna izkušnja. Lahko je celo pozitivna, saj nas konflikt spodbudi, da uvedemo določene spremembe v lastno delovanje ali  v delovno okolje.

Konflikti so kot rakave tvorbe. Če jih ne razrešujemo, se v organizaciji širijo in angažirajo čedalje več ljudi in resursov.  Zato je nujno razmišljanje »kako preprečiti konflikte« pretvoriti v »kako konflikte konstruktivno razreševati«.

 
Konflikti
 

DOLŽINA: 1 dan


KOMU JE NAMENJENA:

·  Vsem, ki pri svojem delu pogosto sodelujete z različnostjo interesov ali ciljev.

·  Tistim, ki delate v zelo raznolikih poslovnih okoljih.

·  Organizacijskim enotam, ki želijo okrepiti povezanost timov in spodbuditi sprejemanje različnosti kot pot do generiranja novih idej in napredka.


IZVAJA: Helena Zajec 


Delavnica za starše

Spoznajmo sodobno učenje: otroci slik, zvokov in občutkov pred učnimi izzivi

Ko otroci vstopajo v aktivno učno obdobje, se staršem, ki želijo otroka pri tem podpreti, porajajo vprašanja:

·  Ali naj otrok sedi za mizo ali se uči lahko tudi na tleh, v postelji?

·  Naj si dela izpiske ali riše miselne vzorce? Učenje na glas ali podčrtovanje snovi? 

·  Naj vztraja vsaj 45 minut pri miru ali dela odmore na 10 minut?

·  Naj ima med učenjem mir in tišino, glasbeno spremljavo ali pa celo s knjigo v roki postopa naokoli?

 

Žal enoznačnega odgovora ni. Vse metode so pravilne in vse napačne; odvisno od učnih potreb otroka.

 

Raziskave o delovanju uma na področju oblikovanja spomina prinašajo pomembne novosti tako na področju poučevanja v šoli kot učenja doma, ki naj bi jih danes poznali vsi starši in učitelji!

 

Imate občutek, da so ocene otroka nerealne in pod njegovimi sposobnostmi kljub veliki količini vloženega časa?

 

Odgovor je pogosto v neustreznem učenju. Spoznajte, učni tip otroka in temu prilagodite vaše nasvete. Velikokrat izhajamo iz sebe in svojih izkušenj, a pozor! Kar je delovalo zame, ne deluje nujno tudi za otroka in neustrezen »tip učenja« lahko učenje še oteži, ne pa olajša.

 

DOLŽINA: 1 dan


KOMU JE NAMENJENA:

·  Staršem osnovnošolskih otrok (od 2. do 9. razreda),

·  učiteljem osnovnih in srednjih šol,

·  vzgojiteljem v vrtcih.iZVAJA: Helena Zajec

 
Delavnica za starše


 Praktična psihologija v službi sodelovanja: preko razumevanja umskih procesov do pozitivnega vpliva

Naša razmišljanja, odločanje in vedenja vodijo različni mentalni procesi, eni pomembnejših so t.i. META PROGRAMI. Meta programi so nezavedni mentalni mehanizmi, ki ključno vplivajo na to, kako delujemo in se vedemo v (delovnem) okolju. So naš notranji software, ki vodi avtomatizirana in nezavedna ravnanja v določenih okoliščinah in situacijah in, med drugim, vpliva na to:

·  Kako hitro in samoiniciativno se odzivamo na priložnosti okolja in kako vrednotimo spremembe.

·  Koliko informacij, kdaj in v kakšni obliki potrebujemo, da se aktiviramo (beri: kupimo, (so)delujemo, podpremo idejo idr.).

·  Kakšne so naše komunikacijske potrebe (obseg, struktura, dinamika, oblika idr.).

·  Kako se odzivamo na avtoriteto in kako vrednotimo predloge in ideje drugih.

·  Kaj zasledujemo zase pri sodelovanju z drugimi.

·  Kako upravljamo čas in za katere tipe nalog smo naravno (ne)talentirani.

·  Kateri dejavniki najbolj vplivajo na nakupne odločitve idr.

Meta programi so eno bolj učinkovitih orodjih razumevanja človeškega obnašanja ter simpatij in antipatij, ki vladajo med ljudmi.

Ključno vplivajo na to, kako se posamezniki v delovnem okolju vedejo, kako se odločajo, ocenjujejo, kaj jih motivira ter kaj nujno potrebujejo za to, da optimalno in polno prispevajo. 

 
 

TRAJANJE: 1 dan


KOMU JE NAMENJENA:

·  Vsem, katerih narava dela zahteva pogosto sodelovanje z različnimi posamezniki, še posebej, kadar koordinirajo aktivnosti drugih izven formalnih hierarhij.

·  Vodjem, ki želijo razviti pozitivno sodelovanje in doseči globlji vpliv.

·  Prodajalcem, PR strokovnjakom ter upravljalcem marketinških aktivnosti.

·  Tistim, ki želijo s pomočjo poglobljenega uvida mentalnih procesov spoznati lastne potenciale in omejitve ter razviti pozitivnejše sodelovanje z različnimi posamezniki.IZVAJA: Helena Zajec


 Mala šola govorice telesa

Že Albert Mehrabian, pionir med raziskovalci govorice telesa, je ugotovil, da se pri sporočanju prenese na sogovornika le 7% besedilnega sporočila, medtem ko ostalo prestavljata govorica telesa in intonacija povedanega.

Spretni komunikatorji se zavedajo, da je branje telesne govorice večkrat pomembnejše od izbire besed, pa naj gre za poslovno ali zasebno okolje.

Ker je govorica telesa sestavljena iz vrste znakov, ki lahko v različnem zaporedju pomenijo različno, vas vabimo na delavnico, na kateri boste osvojili veščine, kako iz govorice telesa prepoznati sogovornikove misli in čustva v zvezi s tem kar govori ali s tem, kar mu predstavljate vi.

 
 

DOLŽINA: 1 dan


KOMU JE NAMENJENA

- Prodajnikom, nabavnikom, vodjem in vsem, katerih narava dela vsebuje veliko osebnih stikov z ljudmi.

-Vsem, ki se večkrat znajdete pred nerazumljivimi odločitvami in reakcijami sogovornikov, ki jih niste predvidevali.

-Poročevalcem, govornikom in timskim delavcem.

-Predvsem pa vsem, ki želite s pomočjo novih znanj ugotoviti osebno naravnanost sogovornikov, njihov čustven naboj do vas ali vaših predlogov in tistim, ki želite s hitreje in učinkoviteje razvijati harmonične in sodelujoče odnose v delovnem ali domačem okolju. 


IZVAJA: Helena Zajec