top of page

Za podjetja

Vodenje & prodaja

Vodenje in prodaja
Vodja kot iniciator in spodbujevalec sprememb
Vrh

Vodja kot iniciator in spodbujevalec sprememb

Učinkovito spreminjanje podjetja kot odzivanje na spremenjene razmere zunaj ali znotraj podjetja je velikokrat ključen faktor dolgoročnega uspešnega obstoja podjetja.​

Na delavnicah bodo udeleženci pridobili vpogled v delovanje človeškega(raz)uma in čustvovanja pri soočanju s potrebo po spremembah, se seznanili s tipičnimi reakcijami, ki jih pri zaposlenih lahko pričakujejo ter ozavestili svojo vlogo pri upravljanju odzivov zaposlenih.

IZVAJA: Helena Zajec

Image by İrfan Simsar

 Ciljno vodenje - pot do večje zavzetosti in odgovornosti zaposlenih

In a Meeting

Tako v osebnem kot v poslovnem življenju si postavljamo cilje.  Jasno opredeljeni cilji, postavljeni na pravi način in ob pravem času, so osnova za njihovo uspešno uresničevanje.

Zato je koristno, da se podjetja, namesto v analiziranje problemov raje obračajo v prihodnost in priložnosti, ki jih le ta prinaša. Za to je potrebno, da aktivirajo zavzetost in samostojno delovanje, ki ga ciljno vodenje še posebej aktivira.

IZVAJA: Helena Zajec

Ciljno vodenje
Psihologija prodaje

Psihologija prodaje®

Velikokrat se moč sporočilnosti izgubi zaradi  naše različnosti: kaj nam je pomembno, kako vrednotimo,  kako razmišljamo,  kaj razumemo pod določenimi besedami,  kako si ustvarjamo notranje predstave. Tako nastajajo t.i. »komunikacijski šumi,« ki v rušijo prodajne dialoge in podaljšujejo prodajne procese.

Na delavnicah psihologije prodaje  boste pridobil vpogled v delovanje človeškega(raz)uma, ter posledice, ki jih le ta različnost ima vrednotenje in odločanje. Spoznali boste notranje vzvode vrednotenja in razvili retorične spretnosti razvijana pozitivnega vpliva v prodaji. 

IZVAJA: Helena Zajec

Image by Science in HD

 Psihologija prepričevanja in vplivanja - kako hitreje do "da"

Image by Joshua Melo

Raziskovalci že več kot 60 let raziskujejo vzvode, ki nas prepričajo, da rečemo »DA« predlogom in zamislim drugih. Ne glede na to, da bi želeli verjeti, da so naše odločitve utemeljene in upoštevajo vse razpoložljive informacije, pa v kompleksnem svetu raznolikih in razdrobljenih informacij to enostavno ni mogoče. Zato se pri odločanju velikokrat zanašamo na ocene in iščemo bližnjice pri odločanju, pri tem pa se naslanjamo na mnenja in predloge drugih.

 

V družbi, kjer smo ves čas bombardirani z različnimi metodami prepričevanja, je koristno znati ločevati med etičnimi in manj etičnimi pristopi, da se lahko vpliva ubranimo, kadar bi nam le-ta bil v škodo.

 

IZVAJA: Helena Zajec

Psihologija prepričevanja in vplivanja

Letni razgovor - stres ali priložnost za rast

Letni razgovor je eno izmed najmočnejših orodij za upravljanje delovne uspešnosti. Letne razgovore (oz. četrtletne) zaradi svoje pomembnosti marsikdo lahko doživlja kot čustveno in izvedbeno zahteven dogodek.

 

Poleg vseh pozitivnih stvari, ki jih prinašajo, se pri njihovi izvedbi tako iz strani vodij kot zaposlenih lahko pojavijo občutki strahu, krivde, jeze in nemoči. Negativna čustvena stanja tako žal prepogosto izničijo učinke. Temu se lahko izognemo s poglobljenim razumevanjem koncepta letnih razgovorov in s temeljito pripravo na njihovo izvedbo.

IZVAJA: Suzana Pibernik

Image by KOBU Agency
Letni razgovor
Spiralna dinamika

Spiralna dinamika - model rasti posameznikov, podjetij in družb

Spiral Staircase

Delavnica nas popelje po spirali človekovega razvoja pri čemer se opira na potrebe in načine zadovoljevanja teh potreb. Gre za verjetno najboljši model razvoja človekove psihologije, ki je vpet v socialno in fizično okolje tega časa. Model je opisal psiholog Clare Graves, ki je nadaljeval delo Abrahama Maslowa. Po 40 letih intenzivnega raziskovanja je objavil model GVS, ki ga je skupina raziskovalcev opremila še z aplikativno uporabo in ga imenovala Spiralna dinamika.

Model zelo jasno prikaže kako se ljudje in podjetja razvijamo in katere kvalitete moramo skozi to rast osvojiti. Pokaže nam, kje smo in nam sugerira katere lekcije nam še sledijo. Na delavnici bo fokus predvsem na stopnjah rasti podjetij, vodij v podjetjih ter zaposlenih.

IZVAJA: Suzana Pibernik

Prodajna akademija

 Prodajna akademija - razvij karizmo v prodaji ©

Prodaja postaja vsakodnevno kompleksnejši proces, saj imamo dandanes opravka z opolnomočenimi kupci, ki se želijo svobodno in informirano odločati. Dostopnost informacij in multipliciranje prodajnih poti omejuje doseg standardnih prijemov v prodaji. Zato v prodajnih procesih stopa v ospredje psihologija vplivanja in povezovanja, kjer preko zaupanje in mehkih prijemov spodbudimo dolgoročno sodelovanje in zvestobo kupcev.

 

Vrhunski prodajalec naj bi danes suvereno obvladoval vse tri dimenzije t.i. »Prodajnega trikotnika«:

  1. Znanje o produktu / storitvi ter procesu prodaje

  2. Komunikacijska znanja in psihologija odločanja

  3. Osebnostna karizma in energija

IZVAJA: Helena Zajec

Image by Austin Distel
Okrepimo prepričljivost prodajnih argumentov

Okrepimo prepričljivost prodajnih argumentov

Image by Carlos Muza

Na doseganje podajnih rezultatov vpliva več dejavnikov, med katerimi pa je ena ključnih ustrezna predstavitev prodajne ponudbe ter izbiranje argumentov, ki nagovarjajo na pričakovanja in vrednote strank ter aktivirajo notranje mentalne procese odločanja. Z izbiro pravih argumentov, zapisanih in povedanih na prav način, lahko prodajnik doseže višje nivoje vplivanja na miselne procese sogovornikov, s tem pa tudi na njihove nakupne odločitve.

Na delavnici  boste spoznali boste notranje vzvode vrednotenja in odločanja strank, da boste temu lahko prilagodili svoj prodajni dialog, s tem pa okrepili vašo prepričljivost v prodaji. 

IZVAJA: Helena Zajec

Train the trainer

Prenesi znanje na druge! - "Train the trainer program"

Interen prenos znanj in notranje usposabljanje zaposlenih je pomembna prednostna komponenta hitro rastočih podjetij, ki se temu  prilagajajo s postavljanjem notranjih coachev in trenerjev. ​

Na delavnici se bodo udeleženci naučili ustrezno strukturirati svojo  delavnico, prilagoditi stil izvedbe različnim tipom slušateljev, spoznali osnovne vizualnega moderiranja, 

vadili tehnike aktivacije energije in participacije slušateljev, načrtovali dinamične in zanimive vaje za poglabljanje razumevanja

vsebin.

IZVAJA: Helena Zajec

Image by You X Ventures
Sodelovanje in komunikacija

Sodelovanje & komunikacija

Moja komunikacija, moja odgovornost

Image by Scott Graham

Na delavnicah komunikacijske odličnosti boste pridobil vpogled v delovanje človeškega(raz)uma, ter posledice, ki jih ima naša različnost na vsakodnevno komunikacijo. Spoznali boste lastnosti, ki nas razlikujejo (pa ne nujno razdvajajo), se naučili umetnosti izbire pravih besed za svoje sogovornike ter se »naravnali« na uspešnost. Spoznali boste sebe, se naučili prepoznavati druge ter svoja sporočila oblikovati na najbolj učinkovit način.

Z novimi znanji boste v svoje sodelovanje lažje vnesli več sproščenosti, razumevanja in pozitivizma ter aktivno soustvarjali prijetno delovno okolje.

IZVAJA: Helena Zajec

Moja komunikacija moja odgovornost
moč timov in timskega dela

Moč timov in timskega dela

V času vedno večje povezanosti družbe in specializacije znaj  je sposobnost učinkovitega timskega dela ključ do uspešnega posameznika in podjetja. 

A vsaka skupna še ni tim! Uspešen tim ima skupne cilje, konstruktivno sodeluje in se veseli tako individualnega kot skupinskega dela ter ustvarja nadpovprečne rezultate.

Na delavnici bomo predstavili razvojne stopnje timov in tipična odzivanja posameznikov v njih ter analizirali različne vloge (po Belbinu), ki jih posameznik v timu zavzame, s tem pa oblikuje svoj način dela in svoj prispevek v timu.

IZVAJA: Helena Zajec in/ali Suzana Pibernik

Image by You X Ventures
Konflikti

Konflikti - od različnosti mnenj do raznolikosti idej

Image by NeONBRAND

Dejstvo je, da so konflikti v medosebnih odnosih zaradi raznolikosti človeške narave neizogibni: različnost percepcij, komunikacijski šumi in izgube, različnost prepričanj, vrednot, ciljev in želja vodi k temu, da se velikokrat znajdemo na različnih bregovih. Vsaka različnost mnenj in stališč pa še ni konflikt. Ločiti je potrebno med nesporazumom in konfliktom.

Ljudje pogosto menijo, da so konflikti neželeni in se jim je treba izogibati, a vsak od nas ima pač različna mnenja in stališče. Biti v konfliktu ni nujno negativna izkušnja. Lahko je celo pozitivna, saj nas konflikt spodbudi, da uvedemo določene spremembe v lastno delovanje ali  v delovno okolje.

IZVAJA: Helena Zajec

delavnica za starše

Delavnica za starše

Raziskave o delovanju uma na področju oblikovanja spomina prinašajo pomembne novosti tako na področju poučevanja v šoli kot učenja doma, ki naj bi jih danes poznali vsi starši in učitelji!

 

Imate občutek, da so ocene otroka nerealne in pod njegovimi sposobnostmi kljub veliki količini vloženega časa?

 

Odgovor je pogosto v neustreznem učenju. Spoznajte, učni tip otroka in temu prilagodite vaše nasvete. Velikokrat izhajamo iz sebe in svojih izkušenj, a pozor! Kar je delovalo zame, ne deluje nujno tudi za otroka in neustrezen »tip učenja« lahko učenje še oteži, ne pa olajša.

IZVAJA: Helena Zajec 

Image by Annie Spratt
Praktičnapsihologija v službi sodelovanja

Praktična psihologija v službi sodelovanja: preko razumevanja umskih procesov do pozitivnega vpliva

Image by Priscilla Du Preez

Naša razmišljanja, odločanje in vedenja vodijo različni mentalni procesi, eni pomembnejših so t.i. META PROGRAMI. Meta programi so nezavedni mentalni mehanizmi, ki ključno vplivajo na to, kako delujemo in se vedemo v (delovnem) okolju. So naš notranji software, ki vodi avtomatizirana in nezavedna ravnanja v določenih okoliščinah in situacijah

Meta programi so eno bolj učinkovitih orodjih razumevanja človeškega obnašanja ter simpatij in antipatij, ki vladajo med ljudmi.

Ključno vplivajo na to, kako se posamezniki v delovnem okolju vedejo, kako se odločajo, ocenjujejo, kaj jih motivira ter kaj nujno potrebujejo za to, da optimalno in polno prispevajo. 

IZVAJA: Helena Zajec

Mala šola govrice telesa

Mala šola govorice telesa

Že Albert Mehrabian, pionir med raziskovalci govorice telesa, je ugotovil, da se pri sporočanju prenese na sogovornika le 7% besedilnega sporočila, medtem ko ostalo prestavljata govorica telesa in intonacija povedanega.

Spretni komunikatorji se zavedajo, da je branje telesne govorice večkrat pomembnejše od izbire besed, pa naj gre za poslovno ali zasebno okolje.

Ker je govorica telesa sestavljena iz vrste znakov, ki lahko v različnem zaporedju pomenijo različno, vas vabimo na delavnico, na kateri boste osvojili veščine, kako iz govorice telesa prepoznati sogovornikove misli in čustva v zvezi s tem kar govori ali s tem, kar mu predstavljate vi.

IZVAJA: Helena Zajec 

Image by Antenna
Razvoj kompetenc

Razvoj kompetenc

Postanite gospodar svojega časa

Image by NeONBRAND

Učinkovito upravljaje s časom je ključnega pomena v podjetju na vseh nivojih, saj omogoča pravočasno odzivanje podjetja na priložnosti v okolju in dobro izrabo notranjih človeških resursov. Hkrati učinkovito upravljanje s časom omogoča zaposlenim boljše »work-life balance«, tako pa ima podjetje v timu več zadovoljnih in energije polnih posameznikov.

Na delavnici bomo pokukali v zakulisje psihologije časa, odkrili nekoristne vzorce razmišljanja in delovanja in jih s pomočjo praktičnih tehnik  in metod preusmerili v učinkovito delo in uspešno delovanje. 

IZVAJA: Helena Zajec

Postanite gospodar svojega časa

Karizmatično (javno) nastopanje in prezentiranje - osnovni in nadaljevalni program

Veščine nastopanja in prepričljivega prezentiranja so postale osnova za uspešno delo, saj vse več delovnih procesov od nas zahteva razne predstavitve, poročanja, prezentiranja tako v internih poslovnih okoljih kot tudi z zunanjimi javnostmi: pa naj gre za poslovne partnerje, kupce ali sodelovanje na konferencah.

 

Pri nastopanju je prepričljivost ključna, zato je pomembno, da je predstavitev dinamična in zanimiva, naš govor navdušujoč in prijeten, govorica telesa ustrezna, pripomočki pa uporabljeni ravno v pravi meri.

IZVAJA: Helena Zajec 

Image by Edwin Andrade
Javno nastopanje

Trening težavne komunikacije

Image by Tim Gouw

Zaposleni se pogosto znajdejo v težavnih komunikacijskih situacijah, kjer potrebujejo za doseganje pozitivnega izhoda dodatne veščine. Odziv ljudi je v težavnih situacijah pogosto nenavaden, čustveno intenziven in lahko celo žaljiv.

Zaposleni zatorej potrebujejo dodatne kompetence za razpoznavanje stanj sogovornikov in poznavanje ustreznih odzivov na ta stanja. S temi kompetencami sogovornika vodijo v stanje, kjer je pogovor in dogovor mogoč. Ob tem potrebujejo biti pozorni tudi na svoje lastno stanje, da jih sogovorniki ne zvabijo v svoje »igre«.

IZVAJA: Suzana Pibernik

trening težavne komunikacije

Feedback - ključno orodje na poti rasti in gradnje odnosov 

Veščina podajanja in sprejemanja povratnih informacij je prepoznana kot odločilno orodje za proces kontinuirane rasti posameznika, tima in organizacijske enote. Gre za primarni način učenja, ki zagotavlja odlične rezultate in hkrati krepi medosebne odnose ter zaupanje.

 

Spoznali bomo nevrološko ozadje procesov, ki omogočajo učni proces, ki piše izkušnje v naš um. Preizkusili bomo, kako ti procesi delujejo v poslovnem okolju in kako lahko z obvladovanjem te veščine zagotovite stalen razvoj sebe in svojih sodelavcev.

IZVAJA: Suzana Pibernik

Image by Headway
Feedback

Razširimo krila z metodami kreativnega reševanja izzivov

Image by Debby Hudson

Sedanje poslovno okolje zahteva stalno prilagajanje poslovnih modelov, delovnih pristopov in uvajanja novih produktov.  Podjetja in zaposleni v njih, so zavezani hitrim in učinkovitim rešitvam. Vendar to še vedno ni dovolj. Rešitve potrebujejo biti kreativne, inovativne, drugačne od obstoječih, z zahtevo, da so hitro implementirane v delovni in proizvodnji proces. 

Na delavnici bomo spoznali nekaj sodobnih in v svetu priznanih modelov, ki so uporabni tako za iskanje rešitev na individualni ravni, kot tudi v skupini oz. timu. Izbrane so po ključu, da so enostavne za uporabo in učinkovite. Slonijo na izkustvenih dokazih in uporabljajo nevrološka dognanja zadnjega desetletja, ki raziskujejo sposobnosti našega uma z namenom, da izkoristimo kar največji del njegovih kreativnih in izvedbenih zmogljivosti.

IZVAJA: Suzana Pibernik

Razširimo krila

Okrepimo krmila in motorje naše zavzetosti

Na delavnici poglobljeno spoznamo kako se oblikujejo sodbe in mnenja ter kako vplivajo na naša vedenja. V poslovnem okolju dokazano vplivajo na stopnjo zavzetosti posameznikov za doseganje ciljev. Vplivajo tudi na kakovost rezultatov, medsebojno komunikacijo in inovativnost. Imajo moč podpore kot tudi moč omejevanja. Na delavnici spoznamo tehniko, s katero lahko zamenjamo sebi ali  drugim omejujoče prepričanje s prepričanjem, ki ga podpira. 

 

Spoznamo tudi sisteme prepričanj, ki predstavljajo naše največje vrline in pasti, ki jih skrivajo v sebi. Njihova prepoznava in upravljanje v razmerah visokih delovnih obremenitev ščitijo sodelavce pred izgorelostjo, podjetju pa omogočajo optimiziranje virov s katerimi upravlja.

IZVAJA: Suzana Pibernik

Image by Campaign Creators
Okrepimo krmila
Image by Austin Neill

Okrepimo odpornost in lastno pripravljenost na nove izzive

Na delavnici spoznamo kako in zakaj ljudje delujemo različno, ko se srečujemo z izzivi. Glede na hitro spreminjajoče okolje je koristno, da smo karseda krepki in pripravljeni. Kondicija posameznika, kako kar najhitreje uporabi svoje vire v izzivih, ki včasih nasprotujejo utečenim tokom dela in razmišljanja, postaja vse pomembnejša kakovost. Na delavnici bomo spoznali, proces doživljanja in soočanja z izzivi in tehnike, ki nam pomagajo, da jih uporabimo nam v prid. Delavnica je izrazito praktično naravnana.

IZVAJA: Suzana Pibernik

Okrepimo odpornost in pripravljenostna izzive

Sestanki - izguba časa ali motor produktivnosti?

Sestanki naj bi bili pogonski motorji produktivnosti in kreativnosti v podjetjih, a mnogokrat zaradi neustrezne izvedbe povzročajo ravno nasprotne učinke: izgubo volje, zadržanosti izraziti svoje mnenje in ideje, izogibanje sestankov.

 

Statistike kažejo, da na sestankih pisarniški delavci preživijo od 30% do 70% svojega delavnika, odvisno od položaja in narave dela, od tega pa je okoli 25% časa porabljenega neproduktivno. Enostavna matematika pokaže, da na ravni podjetjih predstavljajo sestanki eno največjih časovnih vrzeli in past produktivnosti podjetja, zato je pomembno zanje postaviti ustrezna pravila in omejitve.

IZVAJA: Helena Zajec

Image by Austin Distel
Sestanki

Prepoznajte stres in prevzemite nadzor 

Image by nikko macaspac

Stresnih situacij je v sodobnem svetu vedno več. Obveznosti v službi, doma in v ostalih okoljih, kjer vsi nekaj zahtevajo od nas v najkrajšem možnem času, predstavljajo vedno večji pritisk na čustveno stabilnost zaposlenih.

 

Nesamozavestni in preobremenjeni posamezniki se težje zberejo in so tako težje kos vsem nalogam. Ker jim ne uspeva doseči zadanih ciljev, so slabe volje in še bolj obremenjeni, posledično pa izčrpani in utrujeni, kar lahko vodi tudi do resnih zdravstvenih težav. Prav zato je pomembno, da pred stresom ne bežimo in se mu izogibamo, ampak se z njim soočimo na ustvarjalen način.

Na delavnicah bodo udeleženci pridobil vpogled v delovanje človeškega (raz)uma in čustvovanja pri soočanju s spremembami in drugimi pritiski iz okolja, se seznanili s tipičnimi (stresnimi) reakcijami, ki jih pri sebi lahko pričakujejo ter se naučili na pritiske kreativneje odzivati.

IZVAJA: Helena Zajec

Stres

Okrepite agilnost svojega uma

Podaljševanje delovne dobe postavlja pred vsakega zaposlenega izziv, kako tudi z leti pri sebi ohraniti ustrezno mentalno odzivnost in energetski naboj, ne le zato, da ustvari primeren doprinos, temveč še bolj zato, da pri delu ohranja radost, zanos in kreativnost, s tem pa zadovoljstvo pri delu.

Dejstvo je, da lahko s časom naše mentalne funkcije upadejo, če ne skrbimo za njihov kontinuirani trening. Malokdo se zaveda, da so tudi možgani »mišica«, ki potrebuje ustrezno vadbo in hrano, da ohranjajo svojo moč in prožnost.

Na delavnici bodo udeleženci pridobili vpogled v delovanje človeškega (raz)uma in odzivanja na spremenjene okoliščine. Spoznali bodo vaje za krepitev spomina, mentalnega treninga in aktivacije pozitivnih notranjih stanj.

IZVAJA: Helena Zajec

Image by Alfons Morales
agilnost uma

Čudovita moč jezika (modul dveh delavnic)

Image by Antenna

Besede in različnost njihovega razumevanja od nekdaj buri duhove; navdihuje pesnike, vžiga ljubezni ali povzroča vojne. Uporaba pravih besed nemalokrat ključno vpliva na kvaliteto odnosov, ki jih bomo razvili z drugimi; pa naj gre za delovno ali zasebno okolje; komunikacijo z neznanci ali nam ljubimi osebami.

Na dveh delavnicah boste spoznali, kako lahko različna uporaba jezika vpliva na motiviranost in pripravljenost na sodelovanje drugih z vami; še pomembnejše pa, da boste na delavnicah ozavestili dejstvo, da smo (pre)večkrat z negativnimi notranjimi monologi sami sebi največja omejitev do srečnega življenja, zato se bomo seznanili z nekaterimi učinkovitimi strategijami, kako preko tega.

IZVAJA: Helena Zajec

Čudovita moč jezika
bottom of page